Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie
Przekaż 1% podatku, kliknij tutaj

Opłata od posiadania psa

 

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku uiszczenia opłaty za posiadanie psa w obrębie gminy Szczecin,

w terminie do 31 marca 2017 roku!

W roku 2017 w Szczecinie obowiązuje stawka podatkowa 50 złotych rocznie.

Po tym terminie wraz z należnością główną naliczane oraz pobierane będą odsetki.

Obowiązek ten wynika z Uchwały Nr XV/401/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie podatku od posiadania psów, której paragraf ósmy mówi co następuje:

§ 8. Poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa dokonuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Szczecinie, ul.Al. Wojska Polskiego 198 A

(obecnie ul. Ojca Beyzyma 17! - przypisek TOZ).

§ 10. Pobraną opłatę wraz z odsetkami inkasent przekazuje na rachunek Urzędu Miasta Szczecin, raz w miesiącu, do 5 dnia miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni.

UCHWAŁA NR XXVIII/709/08

Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałęw sprawie opłaty od posiadania psów na podstawie art. 18 a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,

Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93,

poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86,

poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590,

Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818,

Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 192,

poz. 1378); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1.W Uchwale Nr XV/401/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta dokonującego poboru opłaty od posiadania psów w wysokości 40% przekazanych wpływów. Wynagrodzenie wypłacane będzie w oparciu o zawartą umowę .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Bazyli Baran

Opłatę z tytułu posiadania psa można uiścić osobiście w siedzibie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, przy ulicy Ojca Beyzyma 17 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00) lub przelewem na rachunek Towarzystwa.
Numer konta to: 63 1020 4795 0000 9402 0103 5419.
Jeżeli dokonują Państwo przelewu, prosimy o wpisanie danych, tzn. imienia i nazwiska właściciela, adresu zamieszkania oraz w rubryce "tytułem przelewu" numeru identyfikacyjnego psa (15 cyfrowego chip lub tatuażu). Prosimy nie zapomnieć wpisać roku zobowiązania.

Gdziekolwiek zdecydujecie się Państwo uregulować opłatę od posiadania psa, proszę pamiętać by zachować dowód wpłaty!

Przypominamy również o obowiązku czipowania psów właścicielskich na terenie gminy Szczecin. Jest ono bezpłatne, wykonywane w wielu gabinetach na terenie Szczecina, w tym również w naszej Lecznicy TOZ. Wszczepienie mikroprocesora jest bezbolesne dla psa. Wprowadzenie danych osobowych właściciela do bazy danych daje błyskawiczną możliwość powiadomienia go w razie odnalezienia zagubionego psa. Baza danych jest również bardzo ważną formą ewidencji liczby psów właścicielskich na terenie naszego miasta.

WNOSZĄC OPŁATĘ ZA POSIADANIE SWOJEGO PUPILA, POMAGASZ BEZDOMNYM I POKRZYWDZONYM
PRZEZ LOS ZWIERZĘTOM!

Informujemy, że z tytułu pobierania opłaty dla Urzędu Miejskiego, przysługuje nam wynagrodzenie w wysokości 40% wpływów, co oznacza 20 zł brutto od każdej pobranej i zwindykowanej opłaty.

Dzięki tej działalności możemy pomóc wielu potrzebującym i skrzywdzonym zwierzętom. Pieniądze pozyskane z wynagrodzenia za pobieranie opłaty dla Urzędu Miejskiego przeznaczamy na wyjazdy interwencyjne w sprawach dotyczących niehumanitarnego traktowania i zaniedbania zwierząt w całym Szczecinie i jego okolicach.

Komu przysługuje zwolnienie z obowiązku opłaty podatku?

Opłaty nie pobiera się w przypadku:

 • posiadania psa adoptowanego ze schroniska;

 • posiadania psa poddanego zabiegowi sterylizacji lub kastracji;

 • posiadania psa w wieku do 4 miesięcy;

 • przekroczenia wieku 65 lat przez właścicieli, wyłącznie za jednego psa;

 • osób posiadających I grupę inwalidzką;

 • utrzymywania psa w celu pilnowania gospodarstwa rolnego – po dwa psy na gospodarstwo.

Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie należy zgłosić:

 • utratę psa (zaświadczenie o eutanazji psa lub jego utylizacji) lub oświadczenie właściciela,

 • fakt kastracji/sterylizacji psa (zaświadczenie od lekarza weterynarii, wpis do książeczki zdrowia lub oświadczenie właściciela),

 • zmianę właściciela lub danych adresowych dotychczasowego właściciela,

 •  fakt ukończenia 65 roku życia (podanie numeru PESEL),

 • uzyskanie statusu osoby niepełnosprawnej,

 • wejście w posiadanie każdego następnego psa, z udokumentowaniem ewentualnego zwolnienia z obowiązku opłaty od posiadania psa
  (np. pies adoptowany ze schroniska).

Pliki do pobrania

 

 

 


Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies.

Chcielibyśmy zapisać na Twoim komputerze anonimowy plik cookie, który pozwoli nam zliczać Twoje odwiedziny na stronie.
Czy wyrażasz na to zgodę?

Więcej o plikach cookie