Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie
Przekaż 1% podatku, kliknij tutaj

Aktualności

« Powrót do spisu newsów

Konkurs Fotograficzny na najpiękniejsze zdjęcie kota!

Dodany przez redakcję dnia 1.02.2014 o godzinie 13:31
UWAGA! KONKURS FOTOGRAFICZNY NA NAJPIĘKNIEJSZE ZDJĘCIE KOTA!

W tym roku z okazji Dnia Kota oprócz kilku wydarzeń organizowanych przez nas z tej okazji (m.in. akcja "Zielone światło dla sterylizacji"), o których będziemy pisać wkrótce na stronie wydarzenia https://www.facebook.com/events/1390697497857951/?source=1 oraz na naszej stronie internetowej przuygotowaliśmy specjalne wydarzenie dla wszystkich osób lubiących koty!

Informujemy i zapraszamy wszystkich do udziału w Konkursie Fotograficznym na najpiękniejsze zdjęcie kota :) Konkurs ma na celu podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go utraciły, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los.

Wszystkie osoby chcące wziąć udział w konkursie prosimy o nadsyłanie zdjęć kotów (domowych, wolnożyjących... wszystkich, bez względu na wiek, rasę i płeć) z krótkim opisem bądź tytułem zdjęcia, podaniem imienia, nazwiska, wieku (w przypadku osób nieletnich) autora zdjęcia, numeru telefonu kontaktowego i oświadczenia, którego treść znajduje się w Regulaminie Konkursu zamieszczonym poniżej.

Zdjęcia w formacie .jpg, min. 1,5MB prosimy nadsyłać w dniach 03.02.2014 r. - 12.02.2014 r. na nasz adres mailowy: tozszczecin@op.pl

Zdjęcia będą zamieszczane na naszym profilu na FB, gdzie głosy będą oddawać osoby odwiedzające nasz profil oraz zostaną ocenione przez jury. Po zakończeniu konkursu na podstawie liczby głosów (zgodnie z Regulaminem) zostaną przyznane 2 nagrody - nagroda publiczności oraz nagroda jury.

Wielki finał konkursu wraz z podaniem wyników odbędzie się dnia 15 lutego 2014 r. w siedzibie TOZ (ul. Ojca Beyzyma 17, 70-391 Szczecin) o godz. 12:00.

Serdecznie zapraszamy :)PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KONKURSU PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM:

 

 

REGULAMIN

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 

z okazji „Dnia Kota”

w ramach akcji Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie

 

 

I.     Postanowienia ogólne

 

1.      Organizatorem Konkursu Fotograficznego z okazji „Dnia Kota” (dalej: Konkurs) jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie z siedzibą przy ul. Ojca Beyzyma 17, 70-391 Szczecin (dalej: Organizator).

2.      Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: Regulamin) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.      Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.toz.szczecin.pl

 

II.                Cel konkursu

 

1.      Celem konkursu jest podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy wolnożyjącym i bezdomnym zwierzętom, które utraciły swój dom oraz uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los w aglomeracjach miejskich.

2.      Celem konkursu, poza tym wskazanym w pkt 1, jest również propagowanie akcji i przedsięwzięć prowadzonych przez Organizatora w związku z obchodami „Dnia Kota” oraz innych mających na celu pomoc potrzebującym zwierzętom, w tym wsparcie codziennej działalności statutowej Organizatora.

 

III.             Uczestnicy

 

1.      Uczestnikiem Konkursu może być każdy.

2.      Szczegółowe warunki uczestnictwa są opisane w dziale IV niniejszego Regulaminu.

 

IV.             Wymagania uczestnictwa oraz przebieg Konkursu

 

1.      Konkurs trwa od 3 lutego 2014 r. do 12 lutego 2014 r.

2.      Jeden uczestnik może nadesłać tylko 1 zdjęcie.

3.      Uczestnik w trakcie trwania Konkursu nie może zmieniać przesłanego przez siebie zdjęcia. Uczestnik może zrezygnować w trakcie trwania Konkursu ze swojego udziału, o czym powinien poinformować Organizatora na piśmie i poprosić o usunięcie przesłanego przez niego zdjęcia.

4.      W Konkursie wezmą udział wyłącznie zdjęcia, które spełnią wymogi techniczne opisane w niniejszym Regulaminie i zostaną przesłane do Organizatora w terminie wskazanym w dziale IV pkt 1, tj. najpóźniej do dnia 12 lutego 2014 r. (włącznie).

5.      Warunki uczestnictwa w konkursie:

a)      przesłanie na adres mailowy tozszczecin@op.pl wykonanego zdjęcia przedstawiającego kota wraz z podaniem w treści wiadomości następujących danych:

- imię i nazwisko autora zdjęcia,

- wiek autora zdjęcia (w przypadku osób niepełnoletnich),

- numer telefonu,

- tytuł zdjęcia lub krótka informacja o kocie, który widnieje na zdjęciu,

- oświadczenie o następującej treści (wklejone w treści wiadomości mail):

 

„Oświadczam, że jestem autorem załączonego zdjęcia.

Wyrażam zgodę na jego dalsze rozpowszechnianie i używanie

przez Organizatora Konkursu, zgodnie z celami statutowymi TOZ”

 

b)      zdjęcie nadesłane do konkursu powinno spełniać następujące wymagania techniczne:

- powinno przestawiać kota (domowego lub wolno żyjącego – bez względu na wiek, umaszczenie, rasę),

- format .jpg,

- wielkość min. 1,5 MB

 

c)      dodatkowe wymagania techniczne (zalecane) – wymiary zdjęcia 2300 x 3500 pikseli.

 

6.      Zdjęcia przesyłane w ramach konkursu będą prezentowane w ciągu 24h od momentu ich zatwierdzenia pod kątem spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie na profilu Organizatora na portalu społecznościowym facebook (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie).

7.      W trakcie trwania Konkursu zdjęcia będą oceniane w dwóch etapach przez:

- osoby głosujące na portalu społecznościowym facebook poprzez kliknięcie „lubię to” pod zdjęciem (każde kliknięcie „lubię to” odpowiada przyznaniu 1 pkt),

- przez powołane jury składające się z 5 członków – pracowników, członków TOZ i członków Zarządu Organizatora (każdy juror dysponuje skalą punktową 1-10 dla każdego zdjęcia), w składzie:

- Andrzej Helak,

- Justyna Pietniczka,

- Agnieszka Radek,

- dr Małgorzata Rogalska-Dziewanowska,

- dr hab. Beata Więcaszek.

8.      Posiedzenie jury odbędzie się po zakończeniu głosowania na portalu społecznościowym facebook, tj. w okresie 13-14 lutego 2014 r.

9.      W ramach Konkursu Organizator przyzna nagrody w dwóch kategoriach (po 1 nagrodzie w każdej kategorii):

a)      „nagroda publiczności” – dla zdjęcia, które otrzyma najwięcej punktów w głosowaniu na portalu społecznościowym facebook poprzez kliknięcie „lubię to” pod zdjęciem,

b)      „nagroda jury” – dla zdjęcia, które otrzyma najwięcej punktów w głosowaniu jury.

 

10.  Werdykt jury jest ostateczny.

11.  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 15 lutego 2014 r. (sobota) o godz. 12:00 w siedzibie Organizatora (ul. Ojca Beyzyma 17, 70-391 Szczecin) podczas oficjalnej akcji z okazji „Dnia Kota” oraz na stronie internetowej Organizatora dnia 17 lutego 2014 r.

12.  Zdjęcia nadesłane przez zwycięzców Konkursu zostaną zaprezentowane podczas akcji „Dzień Kota” o godz. 12:00 w siedzibie Organizatora wskazanej w pkt 11.

13.  Uczestnicy, którzy w obu kategoriach zajmą miejsca I-III otrzymają również dyplomy potwierdzające uczestnictwo i zajęte miejsce w Konkursie.

 

V.                Zastrzeżenia dot. przebiegu Konkursu

 

1.      Nad przebiegiem Konkursu będzie czuwać komisja konkursowa w składzie:

- Renata Chełmowska – Prezes Zarządu TOZ Oddział w Szczecinie,

- Karolina Winter – prawnik, sekretarz Zarządu TOZ Oddział w Szczecinie.

2.      Zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu nie mogą dotyczyć werdyktu jury, który jest ostateczny.

3.      W przypadku innych zasadnych zastrzeżeń co do przebiegu Konkursu prosimy o kontakt mailowy na adres tozszczecin@op.pl lub listowny na adres Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie, ul. Ojca Beyzyma 17, 70-391 Szczecin w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, tj. do dnia 1 marca 2014 r.

4.      Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.

 

VI.             Postanowienia końcowe

 

1.      Poprzez przesłanie zdjęcia do Konkursu uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego wszystkie postanowienia.

2.      Organizator nie zwraca uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

3.      Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego do Konkursu w całości obciąża uczestnika Konkursu.

4.      Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach i innych materiałach promocyjnych w ramach prowadzonej działalności. Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zdjęcia, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.

5.      Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora.

6.    6.Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych prac na wszystkie pola eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania prac.

7.      Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.

8. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.

10. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

11. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

« Powrót do spisu newsów
Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies.

Chcielibyśmy zapisać na Twoim komputerze anonimowy plik cookie, który pozwoli nam zliczać Twoje odwiedziny na stronie.
Czy wyrażasz na to zgodę?

Więcej o plikach cookie